Algemene voorwaarden

PM Square BV
Spijkerstraat 321 2
6828 DK Arnhem
+ 31 (0)6 1000 3978
KvK: 09103873
BTW nr: 807765235
internet :www.pm-square.nl

  • Algemeen
  • Duur
  • Prijzen en aanbiedingen
  • Reclamaties
  • Additionele werkzaamheden
  • Geheimhouding
  • Betalingscondities
  • Annulering
  • Aansprakelijkheid
  • Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Artikel 1: Algemeen

1.1 Onze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, waarbij wij partij zijn.

1.2 Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, zodat deze nog onverwijld na uw aanvaarding kunnen worden herroepen.

1.3 Algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden niet en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2: Duur

2.1 Overeenkomsten worden aangegaan voor de per overeenkomst aangegeven duur.

2.2 Indien u de overeenkomst met ons niet uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van de aangegeven duur schriftelijk aan ons opzegt, zal de overeenkomst steeds stilzwijgend worden verlengd voor de duur van een jaar.

2.3 Ook ingevolge het tweede lid verlengde overeenkomsten dienen schriftelijk te worden opgezegd met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden.

2.4 Deze overeenkomst zal van rechtswege zijn ontbonden door het overlijden van de (langstlevende van) de contractant(-en).

Artikel 3: Prijzen en aanbiedingen

3.1 Onze aanbiedingen vermelden de prijzen exclusief omzetbelasting. In de prijzen zijn niet begrepen al hetgeen door ons aan derden wordt voldaan ter zake van de uitvoering van de overeenkomst.

3.2 De prijzen ten aanzien van overeenkomsten voor meerdere jaren, waarvoor de prijzen per jaar worden vastgesteld, zijn geïndexeerd conform het prijsindexcijfer voor gezinsconsumptie reeks werknemersgezinnen hoog.

3.3 Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens verstrekt, dan mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal de aanbieding hierop baseren.

3.4 Indien en zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. PM Square BV is gemachtigd voorwaarden die in de relatie tussen haar en de derde gelden of die door de derde worden bedongen te aanvaarden. PM Square BV zal deze voorwaarden mogen tegenwerpen aan de opdrachtgever voorzover het de uitvoering van de opdracht door de derde betreft. Derden zullen door de opdrachtgever nimmer rechtstreeks worden aangesproken.

3.5 De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Tenzij dat door PM Square BV uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard mogen anderen dan de opdrachtgever niet op het resultaat van de voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen.

Artikel 4: Reclamaties

Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen 14 dagen nadat het gebrek is geconstateerd of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij opdrachtnemer heeft gereclameerd.

Artikel 5: Additionele werkzaamheden

5.1 Wanneer u dienstverlening van ons verlangt, waartoe wij niet gehouden zijn op grond van de tussen u en ons tot stand gekomen overeenkomst, zijn wij gerechtigd de daarmee verbandhoudende meerkosten aan u in rekening te brengen tegen de bij ons gangbare uurtarieven.

Artikel 6: Geheimhouding

6.1 Wij nemen geheimhouding in acht ten aanzien van alle naar haar aard vertrouwelijke informatie die wij in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst van u krijgen.

Artikel 7: Betalingscondities

7.1 Alle door u aan ons verschuldigde betalingen dienen in euro’s plaats te vinden binnen de op de factuur gestelde termijn. Alle betalingen dienen zonder enige korting of verrekening verricht te worden op de op onze factuur aangewezen rekeningen.

7.2 Indien u in verzuim bent met de betaling van enig door u verschuldigd bedrag, bent u buitengerechtelijke incassokosten aan ons verschuldigd, gefixeerd op 15% van het door u aan ons verschuldigde bedrag met een minimum van €90,–.

7.3 Bij niet tijdige betaling van enig bedrag binnen de overeengekomen termijn zijn wij voorts gerechtigd een rentevergoeding te vorderen van 2% per maand, ingaande op de vervaldag van de betalingstermijn en te berekenen over het als dan opeisbare bedrag, dan wel de wettelijke rente, zulks te onzer keuze, waarbij elk gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.

Artikel 8: Annulering

8.1 Indien u een eenmaal aan ons verstrekte opdracht intrekt nog voordat wij zijn begonnen met de uitvoering daarvan, dan bent u aan ons een vergoeding verschuldigd ter hoogte van de gemaakte kosten en een naar redelijkheid en billijkheid geconstateerde omzet en/of vermogensschade.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 Wij zijn jegens u niet gehouden tot het vergoeden van kosten, schade en/of interesses wegens door ons teweeg gebrachte schade, van welke aard dan ook, indien en voor zover zulks niet te wijten is aan onze opzet of grove schuld. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, toegebracht door hulppersonen.

9.2 Voorts zijn wij jegens u niet gehouden tot het vergoeden van kosten, schade en/of interesses wanneer de niet nakoming onzerzijds ons niet kan worden toegerekend, waarvan in ieder geval, doch niet uitsluitend, sprake zal zijn ingeval ziekte van onze personeelsleden, storingen in ons bedrijf, oproer, oorlog, niet of niet tijdige aanvoer van onze personeelsleden door de vervoerder.

9.3 Indien wij jegens u tot schadevergoeding zijn gehouden, zal deze aansprakelijkheid in geen geval hoger zijn dan het bedrag gelijk aan het bedrag dat onze verzekeraar uitkeert, verhoogt met ons eigen risico.

9.4 Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door u aan ons verstrekte gegevens. Voor schade als gevolg van verkeerde informatieverstrekking zijn wij niet aansprakelijk.

9.5 Ten slotte zijn wij niet aansprakelijk voor de door ons onverplicht verstrekte adviezen.

Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op al onze overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Eventuele geschillen welke tussen u en ons mochten rijzen, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Arnhem.

10.3 Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen, zoals bijvoorbeeld mediation en arbritage.

Deze versie van onze Algemene voorwaarden zijn geldig vanaf: maandag 19 September 2011